\

Ինչո՞ւ Հայարփի

 Ինչո՞ւ   Հայարփի

        Ինչպէս ամէն ազգ՝ մեր ազգն ալ ունի իրեն յատուկ լեզու մը: Մեր խօսած լեզուն կը կոչուի «Հայերէն»:  Հայերէնը՝     «Հնդեւրոպական Լեզուներու Ընտանիք» ին   մէջ կը կազմէ անկախ           մասնաճիւղ մը:

       Լեզու մը ուղիղ խօսելու եւ կարդալու համար կ’ունենայ կանոններ, զոր կը կոչուի «Քերականութիւն»:

       Ուղիղ գրելու համար ալ ունի կանոններ , զոր կը կոչուի «Ուղղագրութիւն»:Բայց կանոններու ցամաք   ուսուցումը   չէ՛  որ միայն կը   սորվեցնէ լեզուն՝   այլ անոնց գործնական  կիրարկումները.

զոր կը   յառաջացնենք  ընտիր ընթերցումներով եւ քերթուածներով :

      Հինգերորդ դարուն սկիզբները համեստ Հայ գիւղացի մը մեր ազգը փրկեց կորուստէ: Այս գիւղացին՝  Սուրբ Մեսրոպ Վարդապետն էր: Իրեն օգնական ունենալով Սուրբ Սահակ Պարթեւ Կաթողիկոսը:

     Ս. Մեսրոպ Հայ այբուբենը կերտեց  չարաչար աշխատութեամբ եւ երկնային տեսիլքի մը  օժանդակութեամբ. այսպէս  յաջողեցաւ յօրինել Հայ այբուբենի 36 գիրերը: Առաջին գիրքը որ թարգմանուեցաւ Ս. Սահակի առաջնորդութեամբ  Աստուածաշունչ Մատեանն էր , որ յետագային կոչուեցաւ  «Թագուհի Թարգմանութեանց»:

    ԺԲ. դարուն սկիզբը «օ» եւ «ֆ»ն ալ աւելնալով  ունեցանք 38 գիրեր:

    Ս. Մեսրոպ մեր առաջին ուսուցիչն է. իր ընկերներուն եւ աշակերտներուն կը պարտինք մեր  մեծագոյն երախտիքը…:

               Այն լեզուները որոնք գործածելէ կը դադրին՝ մահուան կը դատապարտուին : Ուրեմն՝ յարգէ՛, սիրէ՛, սորվէ՛ ու գործածէ՛ քու մայրենի լեզուդ , որպէսզի յարատեւ շողա՛ իբր «Հայարփի»:

hayarpi2009.gif